Antalya - Kemer Park Marina

antalya PARK KEMER MARINA

Koordinatlar 36º 36' 03'' N, 30º 34' 24'' E
Adres Kemer 07980 Antalya Türkiye
Tel 0242 814 14 90
Faks 0242 841 15 52
E - mail parkmarina@kemermarina.com
Web sitesi 
www.kemermarina.com